fbpx
+372 5036469 info@wallander24.ee

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

7.1. Kliendil on õigus esitada kauba kohta pretensioon või kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus p7.12.). Kauba tagastamiseks tuleb saata avaldus e-maili aadressile info@wallander24.ee

7.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

7.3. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

7.4. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, kauba väärtus ei tohi olla vähenenud ning taganemisavaldus peab olema Sister OÜle saadetud kirjalikult aadressil info@wallander24.ee või kontaktaadressil tähtaja (so 14 päeva) jooksul. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

7.5. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

7.6. Sister OÜl on õigus esitada Kliendile kahjunõue, kui toode on tagastamisel saanud kahjustusi.

7.7. Ettemaks tühistatud tellimuse (va tagastamise transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-maili aadressile info@wallander24.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Sister OÜ lattu.

7.8. Kogu kauba tagastamise kulu kannab Klient, va punkt 7.9.

7.9. Sister OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).

7.10. Kui tagastatav toode või pakend on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Sister OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

7.11. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@wallander24.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14 päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.

7.12. Sister OÜ jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

– tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine Sister OÜ tavasortimendis;

– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu Kliendi poolt.

7.13. Sister OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

– tellitud kaup on hankija laost otsas ning Klient ei ole nõus Sister OÜ poolt pakutava asendustootega;

– kui Wallander24.ee arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

7.14 Juhul kui Sister OÜ otsustab tühistada Kliendi tellimuse, kantakse tasutud ettemaks 14 päeva jooksul peale vastava teate saatmist Kliendi e-maili aadressile.

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

8.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

8.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Wallander24.ee probleemist e-maili aadressil info@wallander24.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

– nimi ja kontaktandmed;

– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);

– tellimuse või ostudokumendi number.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Sister OÜlt tasuta toote vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel info@wallander24.ee või telefonil +372 5036469.

8.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Sister OÜ Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.

8.4. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Sister OÜ võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

8.5. Puudusega toote asendamise korral on Sister OÜl õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Sister OÜ kannab toote vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak toodete paigaldus või taastamiskulu.

8.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Sister OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

8.7. Sister OÜ ei vastuta:

– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

– defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

– toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Sister OÜ vastutab Kliendi ees Sister OÜ poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Klient vastutab Sister OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.4. Sister OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

9.5. Sister OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Sister OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

9.6. Sister OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Sulge menüü
×
×

Ostukorv